2018 – 2019 Khrihfa Upa Hna:

 1. Pu Khar Mang (Chairman)
 2. Pu Ceu Hmung Lian (Secretary)
 3. Pu Clifford Mang Kung (Treasurer)
 4. Pu Kandi
 5. Pu Hram Ceu
 6. Pu Ngun Cung Lian
 7. Pu Zahuda
 8. Pu Uk Cung
 9. Pu Sang Cem
 10. Pu Phun Kam
 11. Pu Van Hrin
 12. Pu Rual Iap